Missió

Generar coneixement sobre l’economia social per millorar el seu posicionament.


Propòsit

Aprofundir en la rellevància de l’economia social davant dels nous reptes que planteja l’evolució de la societat.

Valors

Vocació de futur. L’estudi del present i del passat com a base per construir el futur.

Col·laboració. Fent xarxa real i connectant amb els actors involucrats des d’una perspectiva inclusiva.

Concepció holística i transdisciplinar de l’economia. Incloent les diverses dimensions humanes i amb atenció als ODS.

Perspectiva local – projecció global (i viceversa).

Més informació

LÍNIES D’ACCIÓ

L’acció de l’OES21 es canalitza en tres línies
de treball complementàries:

1. Recerca

En el plantejament de l’OES21 la recerca és l’àmbit de treball bàsic en la mesura que és el que li ha de permetre generar coneixement sobre l’economia social. I, per tal d’aconseguir-ho, l’observatori combina tant l’enfocament quantitatiu com el qualitatiu. En darrera instància però, la vocació de l’OES21 és prospectiva; és a dir, enfocada a anticipar els reptes i l’evolució de l’economia social més que no pas a registrar el seu progrés passat.

2. Transferència de coneixement

La transferència de coneixement és la segona línia de treball clau de l’OES21. No es tracta tant del que l’observatori pugui arribar a aprendre, com de quina manera aquest saber pot ser emprat en l’àmbit de l’economia social i en la societat en general. Per tant, l’OES21 establirà canals de comunicació, regulars i ad hoc, per tal de poder difondre les seves conclusions.

3. Docència

En darrer terme tenim la docència, que es concep com una activitat complementària. L’OES21 considera que hi ha una oferta docent prou diversa, però no renuncia a definir programes formatius, continuats o puntuals, en solitari o conjuntament amb altres entitats, en aquells temes que puguin ser d’interès.

 

Consell Rector

Maravillas Rojo

PRESIDENTA

Josep Mª Carbonell

SECRETARI

Andreu Ibarz

VOCAL

David Cos

VOCAL

Equip de treball

Jordi Serra

DIRECTOR ACADÈMIC

Ramon Roig

DIRECTOR EXECUTIU

Laura Pinyol

RESPONSABLE COMUNICACIÓ

Genís Galceran

INVESTIGADOR

Marta Martí

SECRETÀRIA

Consell Assesor

contacte

 


   

Promou


Impulsat


   

Amb el finançament de


Carrer dels Tallers 77, 1er, 08001 BARCELONA | info@oes21.cat | Tel: 933 320 793